СУРГУУЛИУД 2019 ОНООС ХОЁР ЭЭЛЖЭЭР ХИЧЭЭЛЛЭНЭ

Улсын болон гадаадын улс орнуудын тусламжаар энэ онд нийслэлд дөрвөн сургууль, ёсөн цэцэрлэг ашиглалтад орно. Үүний  долоон цэцэрлэг нь нийслэлийн төсвөөс үлдсэн хоёр нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй төсвөөр баригдаж байгаа гэнэ. Харин энэ онд Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар дөрвөн цэцэрлэгийн барилгын ажил эхэлж байгаа юм байна. Цэцэрлэгүүд нь 320-980 хүртэлх хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай бөгөөд барилгын ажил нь энэ оны наймдугаар сараас эхлэн 2020 оны долдугаар сард дуусгахаар төлөвлөжээ. Мөн Хятад Улсын буцалтгүй тусламжаар долоон сургуулийн барилгын ажил эхлэх аж.

Ирэх онд улсын төсвөөр шинээр болон өргөтгөл хэлбэрээр нийт 34 дунд сургууль, таван бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор, 50 цэцэрлэгийг ашиглалтад оруулахаар төлөвлөжээ. Ингэснээр гурван ээлжээр хичээллэж байсан сургуулиуд өглөө өдөр гэсэн ээлжинд шилжих боломжтой болж байгаа юм.

Төсөл арга хэмжээний нэр Дүүрэг Хүчин чадал хугацаа Төсөвт өргөг

\сая.төгрөг\

Эхлэх Дуусах
1 9-р сургуулийн өргөтгөл СХД 320 2018 2019 1.500.0
2 62-р сургуулийн өргөтгөл СХД 640 2018 2019 3.000.0
3 65-р сургуулийн өргөтгөл СХД 640 2018 2019 3.000.0
4 106-р сургуулийн өргөтгөл СХД 640 2018 2019 3.840.0
5 32-р сургуулийн өргөтгөл СХД 640 2018 2019 4.396.8
6 71-р сургуулийн өргөтгөл СБД 320 2018 2019 1.500.0
7 Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилга ХУД 640 2018 2019 3.840.0
8 52-р сургуулийн өргөтгөл ХУД 320 2018 2019 1.500.0
9 114-р сургуулийн өргөтгөл ХУД 320 2018 2019 1.500.0
10 46-р сургуулийн өргөтгөл БГД 640 2018 2019 3.214.1
11 Эрдмийн өргөө сургуулийн өргөтгөл БГД 640 2018 2019 3.840.0
12 47-р сургуулийн өргөтгөл БГД 360 2018 2019 2.900.0
13 13-р сургуулийн өргөтгөл БГД 320 2018 2019 1.500.0
14 Шинэ эхлэл сургуулийн өргөтгөл БГД 320 2018 2019 1.500.0
15 19-р сургуулийн өргөтгөл БГД 960 2018 2019 3.266.8
16 97-р сургуулийн өргөтгөл БЗД 320 2018 2019 1.346.7
17 111-р сургуулийн өргөтгөл БЗД 320 2018 2019 1.500.0
18 Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөл БЗД 640 2018 2019 3.840.0
19 Шавь цогцолбор сургуулийн өргөтгөл БЗД 640 2018 2019 3.500.0
20 44-р сургуулийн өргөтгөл БЗД 640 2018 2019 2.834.5
21 Сургуулийн барилга 26-р хороо БЗД 920 2018 2018 6.600.0
22 21-р сургуулийг буулгаж шинээр барих БЗД 1500 2018 2018 10.700.0
23 5-р сургуулийн өргөтгөл ЧД 320 2018 2018 4.000.0
24 23-р сургуулийн өргөтгөл ЧД 320 2018 2018 1.500.0
25 24-р сургуулийн өргөтгөл ЧД 450 2018 2018 4.364.5
26 50-р сургуулийн өргөтгөл ЧД 450 2018 2018 1.500.0
27 1-р сургуулийн өргөтгөл СБД 320 2018 2018 2.500.0
28 Сургуулийн барилга 23-хороо СХД 640 2018 2018 5.500.0
29 Сургуулийн барилга 9-р хороо БГД 640 2018 2018 3.800.0
30 Сургуулийн барилга 16-р хороо СХД 640 2018 2018 4.000.0
31 Сургуулийн барилга 28-р хороо СХД 640 2018 2018 5.566.0
32 Сургуулийн барилга худалдан авах БЗД 960 2018 2018 4.350.0
33 Ирээдүй 1-р бага сургуулийн өргөтгөл СХД 480 2018 2018 1.755.2
34 107 сургуулийн өргөтгөл СХД 320 2018 2019 1.900.0
 

БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР

1 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 11-р хороо СБД 300 2018 2019 2.840.0
2 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 12-р хороо ЧД 300 2018 2019 2.000.0
3 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 14-р хороо ЧД 300 2018 2019 2.000.0
СПОРТ ЗААЛ
1 Ганзам сургуулийн спорт заал БГД 2018 2019 2.000.0
2 Ирээдүй 2-р бага сургуулийн спрот заал СХД 2018 2019 630.1
3 67-р сургуулийн спорт заал СХД 2018 2019 651.7
4 48-р сургуулийн спорт заал БЗД 2018 2019 970.0
5 88-р сургуулийн спорт заал БЗД 2018 2019 800.0
ЦЭЦЭРЛЭГ
1 43-р цэцэрлэгийг буулгаж барих ЧД 240 2018 2019 2.047.9
2 103-р цэцэрлэгийн өргөтгөл ЧД 150 2018 2019 1.500.0
3 100-р цэцэрлэгийн өргөтгөл БГД 150 2018 2019 1.515.0
4 34-р цэцэрлэгийг буулгаж барих БГД 240 2018 2019 2.265.4
5 13-р цэцэрлэгийг буулгаж барих БГД 240 2018 2019 2.500.0
6 30-р цэцэрлэгийг буулгаж барих БГД 240 2018 2019 2.500.0
7 66-р цэцэрлэгийн өргөтгөл БГД 240 2018 2019 2.500.0
8 114цр цэцэрлэгийн өргөтгөл БГД 150 2018 2019 1.500.0
9 55-р цэцэрлэгийг буулгаж барих СХД 240 2018 2019 2.500.0
10 125-р цэцэрлэгийн өргөтгөл СХД 240 2018 2019 2.500.0
11 Цэцэрлэгийн барилга 11-р хороо СХД 150 2018 2019 1.500.0
12 Цэцэрлэгийн барилга 5-р хороо СХД 100 2018 2019 1.200.0
13 10-р цэцэрлэгийг буулгаж барих БЗД 280 2018 2019 2.500.0
14 Цэцэрлэгийн барилга 24-р хороо СХД 150 2018 2019 1.500.0
15 Цэцэрлэгийн барилга 26-р хороо СХД 150 2018 2019 1.500.0
16 Цэцэрлэгийн барилга 23-р хороо СХД 150 2018 2019 1.500.0
17 Цэцэрлэгийн барилга 28-р хороо СХД 150 2018 2019 1.500.0
18 Цэцэрлэгийн барилга 10-р хороо БЗД 280 2018 2019 2.500.0
19 50-р цэцэрлэгийг буулгаж барих БЗД 240 2018 2019 2.160.0
20 62-р цэцэрлэгийн өргөтгөл БЗД 150 2018 2019 1.500.0
21 Цэцэрлэгийн барилга 14-р хороо ХУД 240 2018 2019 1.849.1
22 53-р цэцэрлэгийн өргөтгөл ХУД 100 2018 2019 1.200.0
23 49-р цэцэрлэгийн өргөтгөл ХУД 100 2018 2019 1.200.0
24 33-р цэцэрлэгийг буулгаж барих ЧД 240 2018 2019 2.000.0
25 4-р цэцэрлэгийг буулгаж барих ЧД 240 2018 2019 2.000.0
26 Цэцэрлэгийн барилга 18 хороо СХД 2018 2019 685.7
27 Цэцэрлэгийн барилга 25-р хороо БЗД 100 2018 2019 721.3
28 Цэцэрлэгийн барилга худалдаэ авах СХД 120 2018 2019 1.200.0
29 74-р цэцэрлэгийн өргөтгөл ЧД 100 2018 2019 1.200.0
30 Цэцэрлэгийн барилга 1-р хороо НД 120 2018 2019 1.350.0
31 Цэцэрлэгийн барилга 3-р хороо НД 100 2018 2019 1.100.0
32 Цэцэрлэгийн барилга 21-р хороо БГД 240 2018 2019 2.200.0
33 Цэцэрлэгийн барилга 4-р хороо ХУД 150 2018 2019 1.800.0
34 28-р цэцэрлэгийг буулгаж барих ХУД 240 2018 2019 2.200.0
35 Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах БЗД 200 2018 2019 2.500.0
36 Цэцэрлэгийн барилга 22-р хороо СХД 150 2018 2019 1.500.0
37 Цэцэрлэгийн барилга 1-р хороо СХД 150 2018 2019 1.500.0
38 Цэцэрлэгийн барилга СБД 240 2018 2019 3.500.0
39 Цэцэрлэгийн барилга 15,16-р хороо СБД 280 2018 2019 2.050.0
40 Цэцэрлэгийн барилга 17,18-р хороо СБД 280 2018 2019 2.050.0
41 Цэцэрлэгийн барилга 19,20-р хороо СБД 280 2018 2019 1.500.0
42 Цэцэрлэгийн барилга 16-р хороо СХД 200 2018 2019 1.500.0
43 Цэцэрлэгийн барилга 2-р хороо СХД 150 2018 2019 750.0
44 Цэцэрлэгийн барилга 6-р хороо БЗД 240 2018 2019 1.250.0
45 Цэцэрлэгийн барилга 16-р хороо БГД 200 2018 2019 2.000.0
46 Цэцэрлэгийн барилга БЗД 100 2018 2019 1.000.0
47 73-р цэцэрлэгийн өргөтгөл ХУД 100 2018 2019 2.000.0
48 Цэцэрлэгийн барилга 4,5,14-р хороо БЗД 150 2018 2019 1.500.0
49 Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах БЗД 150 2018 2019 1.285.0
50 Цэцэрлэгийн барилга 13-р хороо СХД 200 2018 2019 1.500.0

 


Notice: Undefined variable: fields in /home/tuvmn1/niigmiintoli.mn/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/comments.php on line 64

Сэтгэгдэл үлдээх

Please enter your comment!