АТГ урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр юу хийв

0
49

Энэ оны эхний хагас жилд авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр Авлигатай тэмцэх газар юу хийв гэдгийг графикаар харуулав.