Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр анх удаа батлагдлаа

26
277

Дэлхийн олон улс орон шинжлэх ухаан, технологийн ололтод тулгуурлан мэдлэгийн эдийн засаг, дэвшилтэт болон өндөр технологийг хөгжүүлэх замаар үндэсний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд хөгжлийн бодлогоо чиглүүлэн судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэхэд онцгойлон анхаарал хандуулж байна.

Орчин үед судалгааны их сургуулийг “сургалт, судалгааг хослуулах замаар шинжлэх ухаан-боловсролын нэгдлийг хангах оновчтой хэлбэртэй, мэдлэгийн үйлдвэрлэл, хуримтлуулалт, дамжуулалт, түгээн дэлгэрүүлэлтийг үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиг үүрэг болгож чадсан их сургууль” хэмээн тодорхойлж байна.

Олон улсын туршлагаас харахад судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэх, байгуулах асуудал нь төрөөс хэдэн арван жилийн турш тууштай бодлогоор болон ихээхэн хэмжээний санхүүжилтийн үндсэн дээр шийдэгддэг байна.

Тухайн улс орон эдийн засгийн нөөц бололцоо, үндэсний онцлогоос хамаарч судалгааны их сургууль байгуулж хөгжүүлэх дараах 3 үндсэн хувилбар байна:

 1. Өрсөлдөөний замаар үндэсний хэмжээний хэд хэдэн тэргүүлэх их сургуулийг сонгож судалгааны их сургууль болгож хөгжүүлэх;
 2.  Тэргүүлэх сургуулиудаа нэгтгэж, шинээр судалгааны их сургууль болгон зохион байгуулж хөгжүүлэх;
 3.    Цоо шинээр судалгааны их сургууль байгуулах.

Манай Улсын хувьд дээрх олон улсын туршлага, их сургуулиудын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөл байдал, улс орны эдийн засгийн чадамж зэргийг харгалзан энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэх 1 дүгээр арга замыг сонгоод байна.

Хэфэйн тунхаглал

Судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэх талаар 2013 онд гарсан “Хэфэйн тунхаглал”- д “судалгааны их сургуулийг үр ашигтай институци болгоход чиглэгдсэн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжсэн бодлого, эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэнээр их сургуулийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулан олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх боломж нээгдэх бөгөөд ийм орчин бүрдээгүй нөхцөлд судалгааны их сургуулиийн өрсөлдөх давуу талыг бий болгох, төлөвшин хөгжүүлэх, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх боломжгүй” гэж үзжээ.

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.18-д                    “… судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ”, “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” бодлогын баримт бичигт “… үндэсний дөрвөөс доошгүй их сургууль Азийн шилдэг их сургуулийн эгнээнд орсон байх…”, Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлогын 2.2.1-д “…эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургуулийн инновацийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх”, 4.2.6-д “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэхэд санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх” гэж тус тус заасан байна.

Дээр дурьдсан бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс судалгааны их сургууль байгуулах арга хэмжээний үндсэн зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны гол чиглэлийг тодорхойлсон анхны баримт бичиг болох “Судалгааны их сургууль” үндэсний хөтөлбөрийн төслийг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Хөгжлийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журамд нийцүүлэн боловсрууллаа.

Хөтөлбөрийн зорилго

Их сургуулиудын ахисан түвшний сургалт, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагааны чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх замаар судалгааны их сургууль болгон хөгжүүлэх үндэс суурийг тавих замаар  Монгол Улсын нийгэм-эдийн засгийн хөгжил, мэдлэгийн нийгмийг байгуулахад их сургуулиудын үүрэг, оролцоог  нэмэгдүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Манай Улсын хувьд судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаа болсон багш, оюутнуудын судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж, өндөр технологи, инноваци, үйлдвэрлэлийн түншлэлийг хөгжүүлэн их, дээд сургуулиудыг санхүүжилтийн  нэмэлт эх үүсвэртэй болох боломжийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм.  Хөгжиж буй орнуудын  мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэхийн тулд хөгжлийн гол тулгуураа өндөр технологийн үйлдвэрлэл буюу хүний мэдлэг, ур чадварт түшиглэж байна.

Хөтөлбөрийн үр дүн

Тус хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлснээр дээд боловсролын салбарын хөгжилд томоохон ахиц дэвшил гарч,  их сургуулиуд судалгааны их сургууль болж хөгжих үндсэн суурь тавигдана. Хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх явцад их сургуулиудын  үйл ажиллагааны менежмент сайжран, улс орны эдийн засгийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулах чадамж дээшлэн, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагаанаас олох санхүүжилтийн  нэмэлт эх үүсвэр бий  болж, эдийн засгийн эргэлтэд орох боломж бүрдэнэ.

Улмаар ”Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” бодлогын баримт бичигт тусгагдсан “Үндэсний 4-өөс доошгүй их сургуулийг Азийн шилдэг их сургуулийн эгнээнд оруулах” зорилт,  “Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого”, “Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого” хэрэгжих нөхцөл бүрдэх юм.

Хөтөлбөрийн зорилго, зорилтууд, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг оновчтой тодорхойлох зорилгоор Монгол Улсын дээд боловсролын салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг нарийвчлан судалж, төрийн өмчийн 15, төрийн бус өмчийн 3 их сургуулийн үйл ажиллагааны тайлан, стратеги төлөвлөгөө, хөгжлийн бодлого зэрэгт нөхцөл байдлын шинжилгээ хийсэн болно.

Мөн Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумын гишүүн, төрийн болон төрийн бус өмчийн их, дээд сургууль, коллежийн багш, судлаачдын дунд 10 гаруй удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулж уг төслийг шүүн хэлэлцүүлсний дээр “Тогтвортой хөгжил-Дээд боловсрол” улсын хоёрдугаар зөвлөгөөний үеэр 1200 орчим багш, судлаачдын саналыг авч хөтөлбөрийн төслийг эцэслэн боловсруулахдаа тэдгээрийг харгалзан үзсэн болно.

Энэхүү хөтөлбөрийн төсөлд тусгасан арга хэмжээ, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр их сургуулийн удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн чадавх болон сургалт, судалгаа, инновацийн үйл ажиллагаа эрхлэх орчин нөхцөл, дэд бүтэц олон улсын дундаж жишигт ойртон их сургуулиуд судалгааны их сургууль болж хөгжих боломж бүрдэх юм.

 Их сургууль судалгааны их сургуулийн ялгаа юу вэ?

Одоогийн 100 гаран мянган оюутантай их дээд сургуулиуд бол сургалтанд суурилсан, нийгэмд зөв төлөвшил, хандлагатай, суралцах чадвартай хүн бэлтгэхэд голлон анхаардаг. Харин судалгааны их сургууль буюу ахисан түвшний сургуулийн хувьд үндсэн зарчим нь “Асуудалд суурилсан сурахуй” ба “Төсөлд суурилсан сурахуй” байж суурь ШУ-ны шинэ мэдлэгүүдийг практикт нэвтрүүлэхүйц “судалгаа”-г тэргүүн зэрэгт тавьж үүндээ тохирсон уян хатан үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдэнэ.

Одоогоор 4 том их сургуулийн үзүүлэлтүүдийг нэгтгээд үзвэл Азийн топ 200 их сургууль дотор орж ирэх боломж байдаг. Энэ хөтөлбөрөөр грант, тэтгэлэг болон судалгааны санхүүжилтийг нэмэгдүүлж, интердисциплинар буюу салбар дундын судалгааг дэмжих механизм үйлчилж, дотоодын мэргэжлийн сэтгүүлүүдийг олон улсын статустай болгох их сургуулиудын инновацийн хөгжлийг дэмжин бодит эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх үзүүлэлтүүдийг хэмждэг болох зэргээр тухайн нэг сургуулийн үзүүлэлт энэ жишигт хүрэх боломжтой.

 

26 COMMENTS

 1. I definitely wanted to develop a simple word to express gratitude to you for some of the fantastic pointers you are giving out at this website. My time-consuming internet investigation has finally been honored with really good know-how to share with my pals. I ‘d state that that many of us visitors are very much lucky to live in a very good community with so many perfect people with good tactics. I feel very happy to have encountered your website and look forward to tons of more thrilling times reading here. Thanks a lot once more for all the details.
  golden goose sneakers [url=http://www.goldengoose.us.com]golden goose sneakers[/url]

 2. I intended to post you that very small note just to give many thanks over again for your unique thoughts you have shared on this site. It has been simply extremely generous with people like you to convey openly precisely what many people could have offered for sale as an ebook to make some cash on their own, mostly given that you could possibly have done it in case you considered necessary. Those pointers as well served to be a fantastic way to be sure that other individuals have the same passion much like my very own to know somewhat more related to this problem. I’m sure there are many more pleasant moments in the future for folks who go through your blog.
  Adidas Originals NMD R_1 Runner Primeknit Womens Running Shoes Black/Pink

 3. Thank you for all of the efforts on this web page. My mom takes pleasure in managing research and it’s really obvious why. We all hear all regarding the compelling means you render informative ideas through this blog and in addition strongly encourage contribution from some others on the subject while our own girl is certainly becoming educated a whole lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You are conducting a remarkable job.
  yeezy boost 350 v2

 4. I really wanted to develop a comment to be able to express gratitude to you for those great advice you are giving out at this site. My extensive internet lookup has now been rewarded with reputable strategies to go over with my co-workers. I ‘d repeat that most of us site visitors actually are very fortunate to be in a superb community with many wonderful people with very beneficial tips and hints. I feel pretty fortunate to have come across your webpages and look forward to many more pleasurable times reading here. Thank you once again for a lot of things.
  adidas ultra boost

 5. I simply wanted to appreciate you yet again. I am not sure the things that I would’ve accomplished without the type of ideas provided by you over such a question. It seemed to be a real scary crisis for me, but witnessing this specialized manner you solved that forced me to cry with contentment. I’m grateful for this support and in addition hope that you really know what a great job that you’re providing educating the rest using a site. Probably you haven’t come across any of us.
  yeezy

 6. I wish to show my appreciation to this writer just for rescuing me from this type of matter. Just after surfing around throughout the online world and obtaining advice which are not pleasant, I thought my entire life was gone. Living devoid of the approaches to the difficulties you’ve resolved by means of the article is a serious case, and the kind which could have in a wrong way affected my entire career if I had not come across your web page. Your main understanding and kindness in touching every item was vital. I’m not sure what I would’ve done if I had not come across such a step like this. I can also at this time relish my future. Thanks so much for your reliable and results-oriented help. I will not be reluctant to endorse your web sites to anybody who should receive care on this problem.
  golden goose

 7. Thanks for all your valuable hard work on this website. My mother loves doing investigations and it’s easy to see why. A number of us learn all concerning the powerful means you provide informative techniques via this website and as well as increase participation from website visitors on this subject matter and our princess is being taught a lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. Your carrying out a first class job.
  hermes belt

 8. I as well as my guys ended up analyzing the best hints on the website and immediately got a horrible suspicion I never thanked the site owner for those secrets. All of the young boys were for this reason glad to study all of them and already have really been enjoying them. We appreciate you truly being well kind and for going for this form of great information most people are really desperate to discover. My very own sincere apologies for not saying thanks to earlier.
  golden goose sneakers

 9. I have to get across my affection for your kind-heartedness for men and women that should have assistance with this important subject. Your very own commitment to getting the message along turned out to be especially informative and has consistently made employees much like me to arrive at their ambitions. Your own insightful tips and hints denotes much a person like me and still more to my colleagues. Thanks a ton; from everyone of us.
  michael kors outlet online

 10. I wanted to post you a very small remark to be able to say thanks a lot as before for the amazing techniques you’ve shared in this article. It was certainly strangely generous with people like you to provide without restraint exactly what many of us might have marketed as an e book to make some dough for their own end, even more so seeing that you might well have done it if you ever decided. Those tactics in addition acted as the good way to fully grasp that most people have a similar desire like my own to find out more with respect to this problem. I’m sure there are many more pleasant times up front for folks who read carefully your website.
  yeezy boost

 11. Thanks for all your valuable work on this website. My mum take interest in working on internet research and it’s really obvious why. Most of us hear all of the powerful ways you convey rewarding secrets via this web blog and even strongly encourage contribution from people on this content so my simple princess is undoubtedly studying a lot. Take advantage of the rest of the new year. You’re carrying out a wonderful job.
  birkin bag

 12. I want to point out my gratitude for your generosity in support of individuals that absolutely need guidance on in this content. Your very own dedication to passing the solution all-around turned out to be exceptionally advantageous and has allowed girls just like me to realize their aims. Your important key points signifies a lot a person like me and far more to my peers. Thank you; from all of us.
  michael kors factory outlet

 13. I simply wanted to write a small note in order to express gratitude to you for these fabulous strategies you are sharing on this site. My prolonged internet look up has finally been paid with really good information to write about with my family. I would assert that we website visitors actually are undoubtedly blessed to live in a fabulous website with many wonderful individuals with interesting pointers. I feel pretty blessed to have encountered your website page and look forward to some more pleasurable times reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.
  asics sneakers

 14. I and my friends came checking the good suggestions from your web blog then immediately I had an awful suspicion I never thanked you for them. All the young men happened to be so joyful to see them and have clearly been having fun with these things. I appreciate you for really being quite accommodating and then for obtaining variety of extraordinary subjects most people are really desirous to learn about. Our sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.
  yeezy boost

 15. I must show my appreciation to this writer just for rescuing me from such a crisis. Because of browsing throughout the the web and finding recommendations which are not productive, I believed my life was over. Living devoid of the solutions to the issues you have sorted out by way of your good short post is a crucial case, and the ones that would have in a wrong way damaged my career if I had not noticed your web page. Your good expertise and kindness in playing with almost everything was valuable. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a stuff like this. I’m able to at this time look forward to my future. Thanks very much for the professional and results-oriented help. I won’t hesitate to suggest the blog to anybody who needs tips about this problem.
  lacoste online shop

 16. I needed to post you that little bit of observation just to thank you yet again just for the gorgeous principles you have featured here. It is so shockingly open-handed with people like you to convey unreservedly exactly what many people might have made available for an electronic book to get some bucks for their own end, even more so now that you could have tried it if you ever considered necessary. Those tactics also worked like a fantastic way to comprehend other people have the same passion the same as my very own to understand a whole lot more with reference to this matter. I know there are many more fun situations up front for people who read your blog post.
  paul george shoes

 17. My spouse and i got fulfilled that Michael managed to complete his homework by way of the precious recommendations he had through the blog. It is now and again perplexing to simply choose to be handing out key points people today may have been selling. We really already know we need the writer to give thanks to for this. The type of illustrations you have made, the easy blog navigation, the friendships your site give support to instill – it is many unbelievable, and it is assisting our son in addition to us recognize that this concept is enjoyable, and that is really vital. Many thanks for all the pieces!
  kate spade outlet

 18. I am writing to let you understand what a cool discovery our daughter went through viewing your webblog. She picked up too many details, with the inclusion of what it is like to possess a marvelous helping character to let certain people completely fully grasp various tortuous issues. You truly surpassed our desires. Many thanks for distributing those practical, trustworthy, educational and as well as cool guidance on your topic to Mary.
  michael kors sale

 19. Thanks so much for providing individuals with remarkably remarkable opportunity to read articles and blog posts from this site. It is always very great plus stuffed with a good time for me personally and my office colleagues to search your blog minimum 3 times in 7 days to find out the new guidance you have. Of course, I am always happy concerning the tremendous creative concepts you serve. Selected 1 ideas in this post are certainly the most beneficial we’ve ever had.
  yeezy 500 blush

 20. Thank you so much for providing individuals with such a superb chance to read critical reviews from this web site. It’s usually very useful plus full of a good time for me and my office colleagues to search your web site no less than thrice a week to read the newest stuff you have got. And definitely, I’m so actually impressed concerning the terrific inspiring ideas served by you. Some two tips on this page are particularly the simplest we have all had.
  adidas outlet

 21. I must show some appreciation to the writer just for bailing me out of this instance. Because of researching through the world wide web and seeing methods which are not helpful, I thought my life was done. Living without the approaches to the problems you’ve resolved all through your main guideline is a critical case, as well as ones which might have adversely damaged my entire career if I hadn’t noticed your web site. Your own natural talent and kindness in maneuvering every part was precious. I’m not sure what I would have done if I had not come upon such a subject like this. I’m able to at this point look forward to my future. Thanks a lot very much for this specialized and amazing guide. I will not be reluctant to refer the website to any person who will need guide about this topic.
  vapor max

 22. A lot of thanks for each of your labor on this website. Gloria loves going through research and it’s obvious why. All of us learn all regarding the dynamic medium you render helpful tactics through your blog and in addition cause participation from the others on that situation plus our own simple princess is really studying a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re carrying out a first class job.
  yeezys

 23. I together with my pals were found to be following the great pointers on your web site and instantly developed a horrible feeling I had not thanked the web site owner for those secrets. All of the boys ended up so joyful to study them and have simply been tapping into them. I appreciate you for actually being quite helpful and also for using varieties of incredibly good guides most people are really wanting to discover. My personal sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.
  christian louboutin shoes

 24. I intended to put you one bit of remark so as to say thank you again for your awesome principles you have provided above. It’s certainly incredibly generous of you to deliver publicly precisely what a lot of folks could have offered for an e book to end up making some cash for themselves, certainly considering that you could have done it in case you considered necessary. These things also acted to be a fantastic way to realize that most people have the same keenness much like my personal own to grasp a good deal more with respect to this problem. I believe there are lots of more pleasant occasions in the future for folks who read your blog post.
  yeezy

 25. I simply wanted to compose a comment in order to thank you for all the fabulous concepts you are giving here. My time intensive internet look up has at the end of the day been paid with beneficial information to go over with my classmates and friends. I ‘d repeat that we site visitors are undeniably endowed to exist in a magnificent website with so many marvellous professionals with good tactics. I feel rather fortunate to have discovered the web page and look forward to tons of more awesome moments reading here. Thanks again for everything.
  chrome hearts

 26. I am only commenting to make you understand what a incredible discovery my cousin’s daughter enjoyed browsing your blog. She discovered so many issues, most notably what it is like to have an ideal giving mood to make other individuals without difficulty know some complicated topics. You actually surpassed people’s desires. I appreciate you for displaying the priceless, dependable, educational and easy thoughts on this topic to Janet.
  supreme clothing

Сэтгэгдэл үлдээх

Please enter your comment!