Хөрөнгө оруулалтын хүсэлттэй “ИХ ТҮМЭН САНААЧИЛГА”

59
443

НҮБ-ын “Их түмэн санаачилга” зөвлөлдөх комиссын 18 дахь удаагийн хурал өн­гөрсөн 21-22-нд Улаанбаатарт боллоо.

Уг комисст манай улсаас гадна БНХАУ, ОХУ, БНСУ багтдаг. Энэ удаагийн хуралд дээрх улсуу­дын Сангийн, Худалдаа, эдийн засгийн яам, Экс­порт, импортын банкны удирдах албан ту­шаалт­нууд оролцсон юм. Ху­рал­­даа­­ны эх­ний өдөр Монгол Улсын Хөгж­лийн банк­­ны са­наачилгаар үндэсний хөрөнгө оруулал­­тын хө­төлбөр, төрөөс баримтлах бод­лого, хө­дөө аж ахуй, уул уурхайн салбарын санхүүжилтийн боломжуудыг танилцууллаа. Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин хур­лын “Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийн хөтөл­бөрүүд: Санхүүгийн хамтын ажиллагааны са­наачилга” сэдэвт дээд хэмжээний хэ­лэл­цүүлгийг нээж үг хэлэв. Тэрбээр “Гадаад ху­дал­дааны сүүлийн 10-аад жилийн статистик мэ­дээнээс харахад, манай улсын нийт бараа эр­гэл­тийн 70-90 орчим хувийг “Их түмэн са­наа­чилга” хөтөлбөрийн гишүүн орнуудтай бу­юу ОХУ, БНХАУ, БНСУ-тай хийсэн худалдаа эзэлж байна. Үүнээс экспортын 80 гаруй ху­вийг БНХАУ-тай, импортын 30 орчим ху­вийг ОХУ-тай хийжээ” гэсэн ста­тистик мэдэ­э­лэл та­нилцуулаад, “Засгийн га­зар томоохон төс­лүү­дээ хэрэгжүүлэх хө­төл­бөрийн хүрээнд Таван­толгойн ордыг эр­гэлтэд оруулахаар бэлт­гэ­лээ хангаж байна. “Та­вантолгой” төслийг ху­вийн хэвшил, гадаадын хөрөнгө оруулаг­чид­­тай хамтран нээлттэй, ил тод зарчмаар, нүүрс баяжуулах, цахилгаан станц барих, зам тавих ажлыг иж бүрэн цо­гцол­бор байдлаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна” гэсэн юм. Стратегийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруу­лалтыг хязгаарлах тухай хуулийг УИХ 2012 онд баталснаар хөрөнгө оруулагчид манай улсаас дөлөх болсон.

Тэгвэл энэ онд гадаадын хөрөн­гө оруулалт 54 хувиар нэмэгдсэн нь эргэн сэр­гэж байгааг нь илтгэсэн үзүүлэлт гэж Үндэсний хөгжлийн газрын Хөрөнгө оруулалтын нэгд­сэн бодлогын хэлтсийн дарга Л.Мөнбат илт­гэлдээ дурдлаа. Засгийн газрын дэргэд Хө­рөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөв­лөл байгуулсан нь дэвшил болсон гэж тэр­бээр он­цолж байв. Хөрөнгө оруу­лагчийн гомдлыг хэлэлцэж, зохих ёсны дагуу шийд­вэрлэж өгөх зорилгооор уг зөвлөлийг байгуулжээ.

Мөн хэлтсийн дарга Л.Мөнбат Гурван тул­гуурт хөгжлийн бодлогын хүрээнд 16.1 тэрбум ам.долларын өртөг бүхий 115 тө­сөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байгаагаа дуул­галаа. Засгийн газар эдгээрийн 59-ийг нь га­даа­дын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэхээр зэ­хээд байгаа аж. Манай улсад гадаадын хө­рөнгө оруулагч 500 тэрбум төгрөгөөс дээш сан­хүүжилттэй төсөл хэрэгжүүлбэл тогтвортой байд­лын гэрээ байгуулах гэнэ. Бусад тохиол­долд тогтворжуулах гэрчилгээ олгох, чөлөөт бүсэд хөрөнгө оруулбал таван жил татвараас чөлөөлөх, жижиг, дунд үйлдвэрийн тоног тө­хөөрөмжийг гаалийн албан татвараас чө­лөө­лөх аж. Үүнээс гадна инновацын төсөл, бү­тээг­дэхүүнд санхүүгийн батлан даалт гаргах, үйлд­вэр, технологийн паркад хөнгөвчлөх го­ри­моор үйлчлэх, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, бо­ловс­рол, шинжлэх ухааны салбарт ажлын байр­ны төлбөрөөс чөлөөлөх гэх мэт татварын бус дэмж­лэг үзүүлэх гэнэ.

“Их түмэн санаачилга”-ын хэлэлцүүлэгт уул уурхайн салбарыг төлөөлж, “Эрдэнэс Мон­гол” компанийн дэд захирал О.Одбаяр танил­цуулга хийсэн. Тус компанийнхан 67.5 сая ам.дол­ларын санхүүжилт бүхий “Багануур” ком­панийн уурхайн өргөтгөл, шинэчлэл, мөн 18 сая “ногоон”-ы өртөгтэй “Шивээ-Овоо”-гийн уурхайн өргөтгөл, шинэчлэлийн төслийг хэ­рэг­жүүлэхээр төлөвлөжээ. Түүнчлэн 320 сая ам.дол­лароор төмөрлөгийн үйлдвэр барих, 215 сая “ногоон”-оор Тавантолгой-Ханги чиглэл, 176 саяар Тавантолгой-Чойр чиглэлд авто зам тавих гэнэ.

Улмаар 6.9 тэрбум ам.доллароор Шивээ-Овоогийн уурхайг түшиглэн эрчим хүчний цог­цолбор, 123 сая “ногоон”-оор Тавантолгойн ор­дод нүүрс баяжуулах үйлдвэр барихаар тө­лөвлөсөн байна. Тэгвэл хөдөө аж ахуйн сал­­барт газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг тог­вор­жуул­ах, мах, сүү боловсруулах, ноолуу­ран бү­тээг­дэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүү­лэх багц төсөл хэрэгжүүлэхээр зэхэж байгаагаа ХХААХЯ-ныхан танилцууллаа. Ингээд “Их тү­мэн санаачилга” хөтөлбөрийн ээлжит хурлыг зо­хион байгуулсан Монгол Улсын хөгжлийн банк­ны удирдлагуудаас цөөн асуултад хариулт авлаа.

ХУДАЛДАА, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ

 ЭДИЙН ЗАСАГ РУУ ЧИГЛҮҮЛНЭ

Б.БАТБАЯР (Монгол Улсын Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал):

Монгол Улсад гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татаж, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд Хөгжлийн банк ямар оролцоотой байх вэ?

Гадаадын хөрөнгө оруулагчид хоёр янзын зорилготой манайд ирж байгаа. Нэгдүгээрт, манайхтай худалдаа хийх, хоёрдугаарт ашиг­тай төсөлд хөрөнгө оруулж, өгөөж хүртэх зо­рил­готой байдаг. Манай улс эдийн засгаа хөг­жүүлэхийн тулд суурь дэд бүтцээ сайжруулах, ашигтай төслүүд хэрэгжүүлэхэд анхаардаг. Мөн суурь дэд бүтэц, ашигтай төслийн өгөө­жийг эдийн засагтаа эргэлдүүлэхэд анхаарч байна. Тэгэхээр гадаадын хөрөнгө оруулагч­дыг ямар төсөлд оролцуулах нь нээлттэй, ойл­гомж­той байх ёстой. Хөгжлийн банк уламж­лалт аргаар санхүүжилт олгохоос гадна ашиг­­тай төсөлд хамтран болон дамжуулан зээл ол­гож байгаа. Гадаадын санхүүгийн бай­гуул­­ла­га хөнгөлөлттэй эх үүсвэрээр манайд то­­ног төхөөрөмж нийлүүлбэл бид түүнийг нь со­­нирх­сон аж ахуйн нэгжүүдэд лизингээр зээлж болно. Манай тоног төхөөрөмжийн ли­­зин­­гийн компани харьцангуй сүүлд бай­гуу­лагд­сан. Гэхдээ амжилттай ажиллаж байна. Уул уурхай, хөдөө аж ахуй, тээврийн салбарт тоног төхөөрөмж нийлүүлээд эхэлсэн. Цааш­даа түлш, эрчим хүч зэрэг бусад салбарт то­ног төхөөрөмж нийлүүлж, үйл ажиллагаагаа өр­гөжүүлэх боломжтой. Урт хугацаанд хөрөнгө оруулж, өгөөжөө хүртэхийг хүсэж байгаа бол манай хөрөнгө оруулалтын санд мөнгөө өгч, ногдол ашгаар өгөөж хүртэх боломжтой. Ийм үйлчилгээ хүрэх сувгийг нээхийн тулд хөрөн­гө оруулалтын сан маань бэлэн байх ёстой. Хө­рөнгө оруулалтын сан олон улсын стан­дарт, дү­рэм, журамд нийцсэн байх хэрэгтэй л дээ. Өөрөөр хэлбэл, хөрөнгө оруулагч үр өгөөжөө хэрхэн, яаж хүртэх нь ойлгомжтой байх ёстой гэсэн үг. Хэрхэн өгөөж хүртэх нь ойлгомжтой байж л хөрөнгө оруулагч мөн­гөө хийнэ. Хөрөн­гө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэхээр АНУ-ын турш­лагатай зөвлөхүүдийг ажиллуулж байна. Сан маань уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарт түл­хүү санхүүжилт хийнэ. Үүний зэрэгцээ эко­логийн цэвэр бүтээгдэхүүн, хөдөө аж ахуй гэх мэт тухайлсан салбарт хөрөнгө оруулалт хийх байх. Хөрөнгө оруулалтын ийм суваг, бо­лом­жуудыг Монгол Улс нээж өгснөөр га­даа­даас мөнгө татна. Манай банкны үүрэг бол худал­даа, хөрөнгө оруулалт, хамтын ажил­ла­гааг эдийн засаг руугаа чиглүүлэх бүх ме­ханиз­мыг бүрдүүлэх юм.

Гадаадын Экспорт, импортын банкууд танайхтай хамтарч ажиллах, дамжуулан санхүүжилт хийх сонирхолтой байна уу?

Мэдээж бий. Улс орнууд эдийн засгаа дэм­жихийн тулд Экспорт, импортын банк бай­гуулдаг. Цаашлаад тэр банк нь улсынхаа гадаад худалдааг дэмжиж ажилладаг. Манай улсын хувьд эхний ээлжинд дотоодод үйлдвэрлэж ча­даж байгаа зүйлдээ санхүүжилт хийх нь зүй ёс­ны хэрэг. Эхлээд дотоодын эдийн засгаа дэмж­дэг бусдын жишгээр явж байна гэсэн үг. Ма­най улсын уул уурхай, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч гэсэн гол салбарт гадаадын хөрөнгө оруу­лалт, шинэ технологи хэрэгтэй. Манай эдийн засгийн гол салбаруудад аль улсын технологи илүү тохиромжтой байна, түүнийг нь тухайн орны Эксим банкнаас хөнгөлөлттэй нөхцө­лөөр дамжуулан зээлэх боломжийг манайх эрэл­хийлэн ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл, ма­най аль нэг аж ахуйн нэгж тухайн орны тех­нологиор төслөө хэрэгжүүлэх боломжтой гээд тодорхойлчихвол, бид тэр улсын Экспорт, импор­тын банкинд нээсэн шугмаа ашиглаад, төс­лийг дэмжих бололцоо ерөнхийдөө бүрд­сэн. Тухайлбал, ОХУ, БНХАУ-ын Экспорт, им­пор­тын банкинд зээлийн шугам нээчихээд бай­на. Гуравдагч орнуудынхтай ч нээсэн то­хиол­дол бий. Манай хөнгөн үйлдвэрийн сал­барынхан Европын холбооны улсуудаас тоног төхөөрөмжийн зээл авах шугам нээлттэй.

Хөгжлийн банкнаас санхүүжилт хүссэн төсөл хэр олон байна вэ?

Бидэнд хандсан төсөл олон. Гэхдээ Хөгж­лийн банкны тухай хуулийн таван шаардлагыг хангасан төсөл цөөн байна. Хуулийн шаард­ла­гыг 100 хувь хангаж байж манайхаас санхүү­жилт авах учиртай. ТЭЗҮ байхгүй, эсвэл бай­­галь орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийлгээ­гүй, барьцаа хөрөнгө, батлан даалтгүй төсөл санхүүжүүлбэл манай үйл ажиллагаа бишдэнэ. Хөгжлийн зээл олгох үүрэгтэй ч, Хөгжлийн банк нөгөөтэйгүүр ашгийн төлөө байгууллага. Манай шалгуур нэлээд өндөр. Мөн манайх хуу­лийн дагуу нийт зээлийнхээ 60-аас доошгүй хувийг экспортын төсөлд олгох учиртай. Үүнээс гадна импортыг орлох ажлын байр ши­нээр бий болгох төслийг санхүүжүүлдэг. Тэ­гэхээр шалгуур хангахаас гадна нэгдүгээрт экс­портын, хоёрдугаарт импортыг орлох төс­лийг санхүүжүүлдэг гэж ойлгох хэрэгтэй. Ма­найх энэ онд экспортолдог бүтээгдэхүүний хэм­жээг өсгөх, түүний боловсруулалтыг нэмэх чиг­лэлд нэлээд санхүүжилт хийсэн. Тухайлбал, “Ноо­луур” хөтөлбөрийн хүрээнд ноолууран бү­тээг­дэхүүн үйлдвэрлэдэг компаниудад технологи, төхөөрөмжөө шинэчлэх, улмаар эргэлтийн хө­рөнгөө нэмэгдүүлэх зээл олголоо. Хөнгөн үйлд­вэрүүд түүхий эдээ дотооддоо бүрэн боловс­руулах тоног төхөөрөмжийн дутагдалтай бай­­гаа.

Тоног төхөөрөмжийнх нь хүчин чадлыг өс­гөж, нэмэгдсэн өртөг шингээхэд нь дэмжсэн гэ­сэн үг. Хүчин чадлаа нэмэгдүүлчихээр түү­хий эд авах шаардлага компаниудад үүснэ. Тэ­гэ­хээр нь түүхий эдээ тасралтгүй татаж авах эргэлтийн хөрөнгийн зээл олгосон. Мөн уул уурхайн салбарт төмрийн хүдэр баяжуулах, ган боловсруулах, алт олборлох төслүүдийг сан­хүүжилтээр дэмжлээ. Алт бол Монгол Улсын экспортын нэг гол бүтээгдэхүүн төдийгүй валю­тын нөөцийн нэлээд хувийг бүрдүүлдэг ме­талл. Хөгжлийн банк өнгөрсөн жил шороон ор­доос алт олборлож буй компаниудыг сан­хүүжилтээр нэлээд дэмжсэн. Тэгвэл энэ жил үндсэн ордоос алт олборлож байгаа төслүү­дийг дэмжих шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Гэх­дээ санхүүжилт хийхдээ ямар арга меха­низм ашиглахаа тодорхойлох ёстой. Үндсэн ор­доос алт олборлохын тулд гадаадаас нэлээд то­ног төхөөрөмж импортлох шаардлагатай байдаг. Мөн байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах шаардлага зүй ёсоор та­вигдана. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэл­гээ­гээр экологид сөрөг нөлөөгүй нь тодорхой болбол тухай төслийг дэмжих бололцоотой. Эдийн засгийн үр ашигтай байлаа гэхэд бай­галь орчинд сөрөг нөлөөтэй бол манайх сан­хүү­жүүлэхгүй. Цаашлаад 20-30 жилийн хугацаатай эх үүсвэр шаардвал манайд санхүүжүүлэх бо­ломж байхгүй. Тэгэхээр манай бололцоо, төс­лийн хугацаа хоёр нийцэж байх хэрэгтэй юм. Тархиндаа буулгасан санааг нэг хуудас цаасанд багтааж бичихийг төсөл гэхгүй. Банкны сан­хүүжилт авах хэмжээний судалгаа, тооцоо, үндэс­лэлтэй байх хэрэгтэй. Бид шалгуурынхаа та­лаар байнга мэдээлэл өгдөг. Ер нь ТЭЗҮ, бай­галь орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийдэг мэр­гэжлийн байгууллагуудыг ч чадавхжуулах хэ­рэгтэй нь анзаарагдсан. Ингэвэл манай шал­гуурыг хангах төсөл олон болно.

Төслүүдийн дийлэнх нь барьцаа хөрөнгийн шаардлага хангахгүй байгаа гэж сонссон.

Барьцаа баталгааны шаардлага хангахгүй байх тохиолдол бий. Манайх барьцаа батал­гааны 90 хүртэл хувьд зээл олгодог. Хэдийгээр эдийн засгийн үр ашигтай, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй ч барьцаа хөрөнгө, батлан даалт нь хүрэлцэхгүй байвал хөрөнгө оруулалтын сангаараа дамжуулж, санхүүжилт хийгээд эрс­дэлээ хувааж үүрээд цааш явах боломж бий. Ийм бололцоог бүрдүүлэхийн төлөө ажиллана. Ер нь хувиасаа сохор зоос ч гаргахгүйгээр ма­най банкнаас олон тэрбум төгрөгийн зээл аваад төсөл хэрэгжүүлнэ гэж байхгүй.

Хөгжлийн банкны тухай хуульд ямар нэг байдлаар заавал хамтарсан санхүүжилт хийх ёстойг тусгасан санагдаж байна.

Тийм. Гадаадын хөрөнгө оруулагч, сан­хүү­­гийн байгууллагатай дандаа хамтарч сан­хүү­жилт хийх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, тухайн төс­­­лийн хөрөнгө оруулагч, санхүүжүүлэгч ашиг­­­тай гэсэн итгэл үнэмшилтэй байгаа то­хиол­­долд нэмж санхүүжилт хий гэсэн санаа юм. Нө­­гөө­тэйгүүр төслийн эрсдэлийг хамтран үүрч буй хэлбэр.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ТАТАХ НЭГ АЛХАМ ХИЙЛЭЭ

Д.Дэлгэрсайхан (Монгол Улсын Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирлын Ажлын албаны дарга бөгөөд ерөнхий эдийн засагч)

“Их түмэн санаачилга” хөтөлбөрийн хуралдааны ач холбогдлыг хэрхэн дүгнэж байна вэ?

“Их түмэн санаачилга”-ыг 1995 оноос хойш хэрэгжүүлж байна. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөл­бөрт багтаж буй Зүүн хойд Азийг хөгжүүлэх ганц санаачилга энэ. Өөрөөр хэлбэл, НҮБ-ын далбаан дор явдаг ажил гэж ойлгож болно. Санаачилгын хүрээнд худалдаа, аялал жуулч­лал, дэд бүтэц, хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэл гэх мэт салбарт хөрөнгө оруулахыг уриалдаг. Эд­гээр салбарт санхүүжилт хийх гол байгууллага нь тухайн улсын Экспорт, импортын банк. Манай улсад Экспорт, импортын банк байдаггүй. Хөгж­лийн банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, нийт санхүүжилтийнхээ 60-аас доош­гүй хувийг экспортын төсөлд олгох заалт тусга­сан. Ингэснээр Хөгжлийн банк давхар экспор­тын банкны үүрэг гүйцэтгээд эхэлсэн гэсэн үг. Тиймээс “Их түмэн санаачилга” хөтөлбө­рийн хурлыг манай банк тэргүүлэн зохион бай­гуулж байна. Манайх “Их түмэн санаачилга” хөтөл­бөрт БНХАУ, ОХУ, БНСУ-тай хамт багтдаг. БНХАУ дэлхийд хоёрдугаарт эрэмбэлэгддэг эдийн засагтай улс. Нөгөө хоёр нь дэлхийд эхний 10-т багтдаг. Тиймээс том эдийн засагтай улсуу­дад хөрөнгө оруулалтын орчин, болом­жуу­даа танилцуулж буй нь чухал ач холбогдолтой.

Энэ хөтөлбөрт багтдаг орнууд манайд хөрөнгө оруулах найдвар хэр бол?

-Манайд хөрөнгө оруулж, хамтарч ажил­лаж ирсэн туршлагатай орнууд. Тэгэхээр хү­лээлт бий. Засгийн газар Гурван тулгуурт хөгж­­­лийн бодлого хэрэгжүүлэхээ зарласан. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд олон тэр­бум ам.дол­ларын хөрөнгө шаардлагатай. “Их тү­­­мэн са­наачилга” хөтөлбөрийн хуралдаа­ныг зо­­хион бай­гуулж, хэрэгжүүлэхээр зэхэж буй то­­моо­хон төсөл, хөтөлбөрүүдээ танилцуу­лан, бо­лом­жуудаа дуулгах нь хөрөнгө оруу­лалт татах нэг алхам гэж харж байна. Мэ­дээж тодорхой үр дүн гараасай гэж хүсэж, хүлээж байгаа.

Манай Хөгжлийн банк ч гадаадын Экспорт, импортын банкуудтай хамтран ажиллаж, төсөл, хөтөлбөр санхүүжүүлэх боломжтой шүү дээ.

Бүрэн боломж бий. Шинэ хууль эрх зүйн орчны дагуу манай банктай төслийн санхүү­жилт, лизингийн зээл, сангаар дамжуулан хө­рө­нгө оруулалт хийх боломж үүссэн. Хөгж­лийн банк ч “Их түмэн санаачилга” хөтөлбө­рийн хү­рээнд хамтарч ажиллах боломжуудаа ху­ралд оролцогчдод танилцууллаа.

Сэтгүүлч Т.Энхбат

Эх сурвалж: “Өнөөдөр” сонин 2018,06,25 №122

59 COMMENTS

 1. gizli çekim liseli türk pornosu. Wet asian pussy sits on the big black cock. She unzips his pants and sucks his big dick. A damn excellent big-chested Filipina nymph. Asa fucks. Tight asian double creampied on the beach.

 2. I have to get across my love for your kindness in support of people that actually need assistance with your topic. Your real dedication to passing the message along came to be astonishingly useful and has usually empowered many people much like me to realize their dreams. Your insightful tutorial indicates a lot to me and extremely more to my peers. Warm regards; from each one of us.
  nmd [url=http://www.adidas-nmds.us.com]nmd[/url]

 3. I simply needed to thank you so much all over again. I’m not certain the things that I would’ve accomplished without these basics shared by you concerning such subject matter. It was a real daunting concern for me, but taking note of a specialized tactic you resolved it forced me to weep for happiness. I’m just happier for this assistance and in addition have high hopes you really know what an amazing job you are carrying out training the mediocre ones all through your site. Probably you haven’t met any of us.
  fila

 4. I must express my appreciation to this writer for bailing me out of this type of instance. As a result of researching through the internet and finding tips which are not beneficial, I assumed my entire life was done. Being alive devoid of the answers to the issues you have sorted out through your main article is a serious case, as well as the kind which may have adversely affected my career if I hadn’t come across your web page. Your own personal mastery and kindness in handling everything was invaluable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a thing like this. I am able to at this time relish my future. Thanks a lot very much for this high quality and effective guide. I will not think twice to propose your web blog to anybody who should have assistance about this subject.
  golden goose sneakers

 5. I and my guys came digesting the nice procedures found on your web site and so instantly I had an awful suspicion I never thanked you for them. My young boys had been totally happy to learn them and now have honestly been making the most of them. I appreciate you for turning out to be really accommodating and also for finding variety of wonderful ideas most people are really wanting to learn about. Our own sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.
  yeezy boost

 6. I’m just writing to make you be aware of of the fine experience my daughter developed reading through yuor web blog. She discovered some pieces, which included what it is like to have an ideal coaching mood to make a number of people very easily thoroughly grasp various grueling subject matter. You undoubtedly did more than our desires. Thank you for providing such informative, safe, revealing and also cool thoughts on your topic to Lizeth.
  nike hyperdunk 2017

 7. I must show my respect for your generosity in support of individuals that require help on the concept. Your special dedication to passing the message along had been astonishingly practical and has surely empowered men and women much like me to arrive at their objectives. Your personal warm and helpful report can mean this much a person like me and additionally to my peers. Thanks a lot; from each one of us.
  moncler jackets

 8. Thanks so much for giving everyone an extraordinarily splendid chance to read critical reviews from this web site. It is often so excellent and as well , packed with amusement for me and my office mates to visit your blog at a minimum thrice per week to study the newest guides you have. Not to mention, I’m at all times motivated with all the effective advice you give. Selected 4 tips in this post are indeed the very best I’ve had.
  air max 270

 9. My wife and i ended up being absolutely joyful Ervin managed to finish off his analysis with the precious recommendations he gained from your very own site. It’s not at all simplistic just to possibly be giving for free concepts that many many others may have been trying to sell. So we discover we need the blog owner to appreciate because of that. These explanations you’ve made, the simple web site menu, the friendships you make it easier to instill – it is most unbelievable, and it’s really helping our son in addition to our family do think that subject matter is pleasurable, which is certainly rather important. Thanks for all the pieces!
  moncler outlet

 10. I needed to write you one tiny word to be able to thank you so much once again regarding the awesome techniques you have contributed on this website. It is extremely generous with people like you giving extensively precisely what a number of us could possibly have sold as an e-book to end up making some cash for themselves, even more so given that you might well have tried it in case you considered necessary. These good tips as well served to provide a good way to realize that other individuals have the same dreams just like mine to learn a little more when considering this problem. I am sure there are a lot more enjoyable sessions in the future for many who scan your blog post.
  converse shoes

 11. Thanks so much for providing individuals with such a spectacular chance to check tips from here. It is often so amazing and jam-packed with fun for me personally and my office friends to search your blog not less than thrice in one week to read the latest secrets you have got. Of course, I’m always fascinated concerning the tremendous hints you give. Certain 4 tips in this post are truly the finest we’ve had.
  chrome hearts

 12. My spouse and i got really cheerful when Ervin could finish off his research via the precious recommendations he made out of the blog. It is now and again perplexing just to be freely giving thoughts others might have been trying to sell. And we all figure out we need you to be grateful to because of that. All the illustrations you made, the straightforward website menu, the friendships you will help to instill – it’s got all spectacular, and it’s really facilitating our son in addition to the family consider that the article is excellent, and that’s incredibly essential. Thanks for everything!
  lebron soldier 10

 13. I actually wanted to post a note in order to thank you for some of the remarkable suggestions you are sharing on this site. My prolonged internet look up has at the end of the day been compensated with brilliant insight to talk about with my friends and family. I ‘d assert that many of us site visitors actually are unequivocally blessed to exist in a fine place with many special professionals with very beneficial techniques. I feel very grateful to have seen the weblog and look forward to many more fun moments reading here. Thank you once more for all the details.
  yeezys

 14. Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily pleasant chance to check tips from here. It is always so awesome and as well , jam-packed with a good time for me personally and my office friends to search your website minimum 3 times weekly to read the new guides you have. And lastly, I’m also actually contented with all the cool techniques served by you. Some two ideas in this posting are without a doubt the finest we have all had.
  nike basketball shoes

 15. I’m just commenting to make you be aware of of the superb discovery my friend’s daughter gained reading through your web site. She figured out a lot of details, not to mention what it is like to have an ideal helping spirit to get folks very easily fully understand a number of grueling issues. You undoubtedly exceeded our desires. Many thanks for supplying those great, healthy, edifying and as well as unique tips on that topic to Lizeth.
  timberland outlet

 16. My husband and i were really joyous that Ervin could finish up his studies through the entire precious recommendations he received when using the web page. It’s not at all simplistic just to find yourself giving out guidance which many people might have been making money from. And now we do understand we’ve got the writer to be grateful to because of that. The entire explanations you made, the straightforward website navigation, the friendships you can help to foster – it’s everything unbelievable, and it’s really assisting our son and us imagine that the issue is satisfying, and that is extraordinarily mandatory. Thank you for the whole thing!
  converse outlet

 17. I actually wanted to compose a quick word to appreciate you for all the pleasant tips you are posting on this site. My extensive internet research has now been compensated with useful facts and strategies to exchange with my close friends. I would declare that we readers are undoubtedly endowed to exist in a magnificent network with so many lovely professionals with insightful tips. I feel very grateful to have discovered your entire web site and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thanks again for all the details.
  adidas yeezy

 18. I simply wished to thank you very much once more. I do not know the things I would’ve used in the absence of the entire tricks documented by you over such a problem. It was actually the troublesome matter in my circumstances, but taking note of the professional approach you processed the issue forced me to weep with gladness. I will be happier for the help and as well , trust you are aware of a powerful job you are always doing teaching the rest using your webblog. Most likely you’ve never come across any of us.
  golden goose sneakers

 19. I simply needed to thank you very much once again. I am not sure the things I might have used in the absence of the pointers shared by you directly on this industry. It previously was a real frightening situation in my circumstances, nevertheless understanding the expert technique you solved it took me to cry over happiness. Now i am happier for the support and as well , hope you recognize what a great job your are putting in training the others all through your blog. I am certain you’ve never come across any of us.
  pandora charms

 20. I wanted to write you a very little note to give thanks again regarding the marvelous advice you’ve shown at this time. It has been quite generous of people like you to make freely what many people could have sold for an ebook to earn some bucks for their own end, and in particular considering that you could have tried it if you wanted. Those good ideas additionally worked to become a easy way to fully grasp someone else have the same eagerness just as my personal own to understand very much more pertaining to this matter. I am certain there are numerous more pleasurable occasions ahead for individuals that take a look at your blog.
  curry 4

 21. I have to voice my admiration for your kindness giving support to men and women that have the need for help with this important matter. Your real dedication to getting the message all through appears to be pretty functional and have really made some individuals just like me to reach their targets. Your new insightful advice indicates a lot to me and much more to my office colleagues. Thank you; from all of us.
  adidas nmd

 22. I precisely desired to thank you so much again. I am not sure the things that I would’ve sorted out without the actual tips and hints revealed by you about this problem. It was a real terrifying concern in my position, nevertheless being able to see your professional fashion you resolved the issue made me to leap with fulfillment. Now i am thankful for the guidance and even sincerely hope you really know what a great job you’re getting into instructing others using a site. I am certain you’ve never come across any of us.
  ysl handbags

 23. I am glad for commenting to make you understand what a remarkable experience my child went through viewing your blog. She picked up many pieces, including what it is like to have an incredible coaching mood to make men and women just completely grasp several extremely tough topics. You truly surpassed our expected results. I appreciate you for displaying the invaluable, healthy, informative not to mention easy thoughts on this topic to Janet.
  nike mercurial vapor

 24. I am only writing to let you know what a extraordinary experience our daughter went through reading through your webblog. She came to understand a wide variety of pieces, with the inclusion of what it’s like to possess a very effective coaching mindset to get men and women effortlessly learn about chosen very confusing subject areas. You undoubtedly did more than readers’ desires. I appreciate you for displaying the beneficial, trusted, educational and in addition cool guidance on that topic to Tanya.
  nike air max

 25. I am writing to make you know what a excellent experience my cousin’s princess obtained going through the blog. She mastered a lot of things, not to mention what it is like to possess an excellent giving spirit to make other people without problems completely grasp a number of grueling subject matter. You actually did more than our desires. Thank you for coming up with those invaluable, trustworthy, edifying and even unique tips about that topic to Gloria.
  nike air max 90

 26. I together with my friends came checking the nice points located on the blog while at once I had a terrible feeling I had not thanked the web blog owner for those secrets. These guys are already as a result warmed to learn all of them and already have absolutely been taking advantage of these things. I appreciate you for being quite accommodating and then for utilizing varieties of incredible subjects most people are really desirous to discover. My very own honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.
  yeezy boost 350

 27. I must show thanks to you for rescuing me from this type of problem. After researching throughout the search engines and coming across techniques which were not powerful, I assumed my life was done. Being alive minus the approaches to the issues you have solved by means of your post is a crucial case, as well as those which could have in a wrong way affected my career if I hadn’t encountered the website. Your own personal training and kindness in maneuvering all the things was invaluable. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a thing like this. It’s possible to now relish my future. Thanks very much for this specialized and sensible guide. I will not hesitate to suggest the website to anyone who would need guidelines on this subject matter.
  jordan 4

 28. I simply desired to appreciate you once again. I do not know what I would have taken care of in the absence of those tips provided by you about my subject. It was actually a real intimidating dilemma in my opinion, but being able to see this expert strategy you handled the issue took me to jump with delight. I’m thankful for the service and even pray you really know what a great job you’re providing educating the mediocre ones all through your webpage. I am sure you haven’t got to know any of us.
  air jodan 6

 29. Thanks so much for giving everyone such a memorable chance to read from this web site. It’s usually so pleasurable and as well , jam-packed with fun for me and my office colleagues to search your website at a minimum three times every week to see the newest tips you have got. And definitely, we’re usually astounded for the amazing solutions served by you. Selected 3 tips in this post are unequivocally the best we’ve ever had.
  nike air max 90

 30. I just wanted to jot down a comment to be able to appreciate you for all of the unique tactics you are giving out on this website. My long internet investigation has at the end been compensated with professional tips to go over with my family members. I would suppose that most of us visitors are undoubtedly endowed to dwell in a wonderful network with so many marvellous individuals with interesting tricks. I feel very much lucky to have seen your site and look forward to plenty of more entertaining moments reading here. Thanks again for a lot of things.
  fila disruptor

 31. My wife and i were very joyful that Raymond managed to round up his investigation via the precious recommendations he gained while using the web site. It is now and again perplexing to just be handing out information and facts which other people might have been selling. And we take into account we have got the writer to be grateful to for this. Most of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you can give support to create – it is mostly incredible, and it’s really helping our son and the family believe that the content is brilliant, and that is unbelievably indispensable. Many thanks for the whole thing!
  adidas stan smith

 32. I am only writing to let you understand of the helpful experience our girl had viewing your site. She learned so many pieces, not to mention what it is like to possess a very effective coaching spirit to make certain people really easily fully understand some very confusing topics. You undoubtedly did more than our own expectations. Thank you for showing the necessary, dependable, revealing and easy tips about the topic to Sandra.
  curry 4

 33. I simply wanted to appreciate you all over again. I’m not certain the things I could possibly have done without the secrets shared by you directly on that subject matter. It was the difficult case for me, nevertheless considering this well-written approach you treated the issue made me to jump over joy. Extremely happy for your service and then expect you find out what an amazing job you have been accomplishing educating people today using your site. I am certain you haven’t encountered all of us.
  yeezy boost 350

 34. I’m just commenting to let you know of the nice experience my friend’s daughter went through studying your web page. She noticed so many details, including how it is like to have a wonderful coaching spirit to have other people really easily understand certain multifaceted subject areas. You really surpassed our desires. Thanks for rendering the interesting, dependable, educational and as well as cool guidance on the topic to Julie.
  nike flyknit racer

 35. I must express my thanks to you just for rescuing me from this type of instance. After looking out through the world-wide-web and getting opinions that were not helpful, I believed my life was well over. Existing without the presence of answers to the issues you have resolved through your entire guide is a critical case, as well as those which could have in a negative way damaged my career if I had not encountered the blog. Your own understanding and kindness in taking care of every aspect was priceless. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a step like this. I’m able to now look ahead to my future. Thanks for your time so much for the specialized and amazing guide. I will not think twice to endorse your blog to any individual who will need direction on this problem.
  nmd uk

 36. I precisely needed to thank you so much all over again. I’m not certain the things that I could possibly have taken care of without the actual tactics shown by you directly on that subject matter. It was an absolute terrifying situation for me personally, but being able to view the skilled way you solved that made me to weep for happiness. Extremely happier for this advice and in addition hope that you recognize what a great job your are undertaking training the rest using a site. I am sure you haven’t come across all of us.
  supreme clothing

 37. Thank you so much for providing individuals with a very remarkable possiblity to read articles and blog posts from here. It’s always very useful and full of a lot of fun for me and my office peers to visit the blog particularly three times in one week to find out the newest issues you have got. And indeed, we’re certainly contented with the amazing secrets you give. Selected 3 points in this post are unequivocally the most beneficial we have all had.
  kyrie 4

 38. Thanks for all your hard work on this website. My niece takes pleasure in going through investigations and it’s really simple to grasp why. All of us hear all concerning the powerful means you provide rewarding information through your blog and therefore attract participation from other individuals on this issue while my daughter is in fact understanding a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re carrying out a fabulous job.
  http://www.kobebasketballshoes.us.com

 39. I intended to write you one tiny word to help thank you very much yet again about the pleasing methods you’ve shared here. It was strangely open-handed with you to present without restraint all most of us would’ve offered for sale as an ebook to end up making some bucks for themselves, most notably considering the fact that you might have tried it if you ever desired. The tips likewise worked like a great way to realize that other people online have similar interest just as my personal own to figure out more with respect to this matter. I am sure there are many more pleasant situations up front for people who look into your website.
  moncler outlet

 40. Thank you so much for giving everyone remarkably remarkable chance to read articles and blog posts from this website. It is always so awesome and as well , stuffed with amusement for me and my office mates to search your blog the equivalent of 3 times in 7 days to read through the new stuff you have got. And lastly, I am also at all times contented for the excellent principles you give. Certain 4 tips in this article are particularly the most suitable we’ve had.
  michael kors sale

 41. I in addition to my guys appeared to be analyzing the great items on your website then unexpectedly got a horrible feeling I never thanked the web blog owner for those tips. Those guys appeared to be consequently happy to study them and now have in reality been tapping into those things. Appreciate your indeed being considerably helpful as well as for deciding upon this kind of beneficial tips most people are really eager to be informed on. Our sincere regret for not expressing appreciation to earlier.
  tomford sunglasses

 42. I and also my guys have already been reading through the excellent items from your site while all of a sudden I got a horrible feeling I never thanked you for those techniques. These young boys were definitely passionate to see them and have in effect clearly been having fun with these things. Many thanks for getting simply thoughtful and for picking out this form of remarkable subject areas millions of individuals are really needing to be informed on. My very own sincere regret for not expressing gratitude to earlier.
  off white shoes

 43. I simply needed to say thanks once more. I’m not certain the things that I could possibly have worked on without those ideas shared by you about such area. It became a challenging setting in my view, nevertheless considering a professional manner you dealt with it took me to cry over happiness. I will be grateful for this guidance as well as have high hopes you recognize what an amazing job you happen to be getting into instructing others by way of your site. Most likely you haven’t encountered all of us.
  michael kors outlet

 44. I wish to convey my love for your kindness for folks who absolutely need guidance on this one subject matter. Your personal commitment to passing the solution along appears to be unbelievably beneficial and has continuously enabled individuals much like me to reach their goals. Your new interesting guideline entails much to me and even further to my colleagues. Thanks a lot; from everyone of us.
  nike polo shirts

 45. I needed to create you one little note to help thank you once again for those breathtaking strategies you’ve discussed in this article. It has been quite remarkably open-handed of you in giving without restraint exactly what some people could have advertised as an electronic book in making some bucks for themselves, precisely now that you could have tried it in the event you decided. The things in addition served to become great way to be certain that the rest have a similar desire like my very own to see a good deal more with regards to this problem. I’m sure there are many more pleasurable periods ahead for people who scan through your website.
  yeezy boost

 46. Thank you for all of the effort on this web site. Debby really likes carrying out research and it’s obvious why. A lot of people know all about the powerful tactic you present effective steps on the web blog and even strongly encourage participation from other people on that area of interest and our simple princess is always starting to learn a great deal. Enjoy the rest of the new year. You are always conducting a fantastic job.
  adidas ultra boost

 47. Thanks for all your labor on this website. Debby enjoys engaging in investigations and it’s easy to see why. We all notice all about the lively manner you produce priceless steps on your web site and in addition invigorate response from people on the subject matter so our own daughter is really being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You are carrying out a pretty cool job.
  lebron 14

 48. Thanks so much for providing individuals with remarkably pleasant possiblity to read critical reviews from this web site. It’s usually so useful plus full of a good time for me and my office acquaintances to search your website at a minimum thrice in one week to read the new guides you have. Of course, I am also certainly pleased for the mind-blowing advice you serve. Selected 3 tips in this posting are absolutely the simplest I have ever had.
  iniki

 49. I have to show my thanks to this writer just for rescuing me from this type of difficulty. Right after surfing throughout the world-wide-web and getting opinions which are not pleasant, I figured my entire life was well over. Living without the presence of solutions to the difficulties you’ve resolved as a result of the blog post is a crucial case, as well as ones which may have badly damaged my career if I hadn’t discovered your blog post. Your main capability and kindness in controlling the whole lot was tremendous. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a subject like this. I can at this point relish my future. Thanks a lot so much for the specialized and amazing guide. I will not hesitate to propose the website to any individual who would need recommendations on this topic.
  adidas superstar

 50. I want to express thanks to you for bailing me out of such a challenge. After surfing through the the net and coming across solutions which were not productive, I believed my life was over. Living without the approaches to the issues you have fixed by way of your entire review is a serious case, and those that might have badly damaged my career if I had not noticed your blog. Your main expertise and kindness in touching every part was invaluable. I am not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a stuff like this. It’s possible to at this moment relish my future. Thanks a lot very much for the impressive and amazing help. I will not hesitate to suggest your web blog to anybody who would need recommendations on this matter.
  crazy explosive

 51. I wanted to put you one little bit of remark to be able to say thanks once again considering the awesome opinions you have shown on this site. It has been surprisingly generous with you to provide unhampered what a number of people would’ve offered for sale as an ebook to get some money on their own, notably since you could possibly have tried it if you decided. Those advice as well served like the great way to be aware that many people have the identical fervor really like my very own to see more in respect of this matter. I am sure there are lots of more pleasant opportunities ahead for many who read your blog.
  yeezy boost

 52. I and my buddies have already been digesting the good helpful hints on your web page and so then developed a terrible suspicion I had not thanked the site owner for those strategies. All the guys are already consequently excited to see them and have in effect definitely been taking advantage of them. I appreciate you for turning out to be simply helpful as well as for selecting certain remarkable subject areas millions of individuals are really needing to be aware of. Our own honest apologies for not saying thanks to you earlier.
  hogan outlet

 53. I in addition to my friends happened to be going through the nice key points found on your web blog while all of the sudden I got a terrible suspicion I never thanked the site owner for them. My people are actually for this reason joyful to read through all of them and have in effect surely been having fun with those things. Appreciate your simply being quite helpful as well as for utilizing certain ideal subject matter most people are really desperate to know about. My honest apologies for not expressing appreciation to sooner.
  longchamps

 54. I am commenting to make you be aware of what a useful encounter my wife’s daughter had using the blog. She picked up some things, including what it is like to possess a marvelous helping style to make many more just comprehend a variety of grueling issues. You actually exceeded my desires. I appreciate you for rendering those useful, dependable, educational not to mention fun guidance on that topic to Emily.
  adidas ultra

 55. I would like to express some thanks to this writer for bailing me out of this type of predicament. After looking out throughout the the net and finding ideas that were not pleasant, I believed my life was done. Being alive without the solutions to the difficulties you have resolved by way of your entire review is a serious case, and the kind which might have in a negative way affected my entire career if I hadn’t come across your site. Your primary competence and kindness in touching a lot of stuff was vital. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. It’s possible to now relish my future. Thanks for your time so much for the expert and effective help. I won’t be reluctant to propose your blog to anyone who should have recommendations about this situation.
  kobe basketball shoes

 56. I intended to send you one very small note to thank you so much the moment again relating to the striking things you have documented on this site. It has been so generous of people like you to provide extensively just what some people would’ve advertised for an electronic book to generate some profit on their own, most importantly considering the fact that you could possibly have tried it if you ever desired. These secrets additionally worked to be the easy way to recognize that some people have a similar dreams just like mine to realize a great deal more on the subject of this issue. I’m sure there are many more pleasurable occasions in the future for those who examine your site.
  red bottom heels

 57. Thanks a lot for giving everyone an extremely marvellous possiblity to check tips from this blog. It really is very sweet plus stuffed with amusement for me personally and my office co-workers to visit your web site no less than 3 times per week to learn the fresh items you have. And of course, we’re actually contented for the mind-blowing guidelines you serve. Some 3 tips in this article are unequivocally the finest we’ve ever had.
  tory burch sandals

 58. I wish to express my appreciation to this writer just for bailing me out of this particular predicament. After searching through the world wide web and obtaining advice which are not productive, I believed my entire life was over. Being alive devoid of the strategies to the issues you’ve resolved all through your main write-up is a crucial case, as well as the kind that could have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t noticed your web page. Your actual mastery and kindness in handling all the stuff was valuable. I am not sure what I would’ve done if I had not come across such a point like this. I am able to at this point relish my future. Thank you very much for this skilled and effective guide. I won’t hesitate to recommend your web page to anyone who should get assistance about this issue.
  golden goose sale

 59. I wish to show some appreciation to the writer for bailing me out of this instance. Right after scouting through the the net and getting tips which are not beneficial, I believed my entire life was over. Being alive without the answers to the problems you have resolved as a result of this report is a serious case, and those that might have in a negative way damaged my career if I had not come across the website. The expertise and kindness in handling all the details was tremendous. I don’t know what I would have done if I had not come across such a step like this. It’s possible to now relish my future. Thanks a lot so much for your reliable and amazing help. I will not hesitate to recommend the website to anybody who ought to have guidelines on this situation.
  adidas tubular

Сэтгэгдэл үлдээх

Please enter your comment!